بررسی های اقتصادی و بازار

بررسی های اقتصادی و بازار

  • بررسی های امکان سنجی و اقتصادی
  • بررسی های بازار سنجی و مصرف کننده (Market & Consumer Research)
  • برآورد بازار و مصرف
  • انجام مطالعات میدانی

ما روی مشاوره درمورد امور IPI تمرکز می کنیم درخواست وقت ملاقات